Amb la formació dels treballadors i treballadores contribuïm a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.

Adreçat a:
Treballadors/es assalariats que presten els seus serveis en empreses, independentment de la mida o el sector al que pertanyi.
*Queden exclosos:
Els autònoms, però no els treballadors/es que tinguin contractats.
Els funcionaris i treballadors d’empreses o entitats públiques incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació a les Administracions Públiques.
*Per a beneficiar-se de la formació bonificada l’empresa ha d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Oferim:
Si la seva empresa té alguna necessitat formativa, des del SEFOR posem a la seva disposició l’elaboració i impartició del programa formatiu i li gestionem el crèdit bonificat sense cost addicional.
Aquests plans de formació els organitzen les empreses per als seus treballadors i utilitzen per al seu finançament les quantitats cotitzades en concepte de formació,  que són recuperables mitjançant les bonificacions en les seves assegurances socials.
Amb la quantitat econòmica del crèdit  que disposi l’empresa pot optar a una completa oferta formativa.
Al SEFOR comptem amb un ampli catàleg de cursos i elaborem i adaptem la nostra oferta amb el disseny d’accions formatives a mida per als nostres clients.