Agència de col·locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb número 0900000024.

Oferim els següents serveis d’intermediació laboral:

- Processos de preselecció:

Avaluació de candidats
Adient per a promocions internes o valoració externa de personal en selecció per a la pròpia empresa.
• Valoració dels candidats que l’empresa determini.
• Informe detallat de la valoració.

Captació de candidats
Dirigit a seleccionar càrrecs de responsabilitat i directius.
• Contactem amb els candidats que ens proporcionin i que siguin d’interès per a l’empresa.
• Avaluació de competències i aptituds psicoprofessionals.

Captació i preselecció
Entès com un suport dins del procés de selecció realitzat pel Departament de RRHH de l’empresa.
• La captació dels candidats es realitza seguint les dades objectives indicades per la pròpia empresa.
• Els proporcionem CV que se ajustin al perfil sol•licitat.

- Processos de selecció:
Procés de selecció bàsic

Selecció urgent
• Captació, preselecció, entrevista de selecció i proves psicomètriques als candidats.
• Presentació de dos candidats aptes amb CV.
• Màxim temps de resposta: 3 dies.
• Garantia sobre el procés de 15 dies (*)

Selecció faster
• Captació, preselecció, entrevista de selecció i proves psicomètriques als candidats
• Presentació de tres candidats amb informes psicoprofessionals individuals
• Màxim temps de resposta: 1 setmana
• Garantia sobre el procés d’1 mes (*)

- Procés de selecció complet

Selecció premium-bàsic
• Captació, preselecció, entrevista de selecció i proves psicomètriques i professionals als candidats.
• Presentació de tres candidats amb informes psicoprofessionals individuals.
• Seguiment de l’oferta durant el temps de garantia.
• Màxim temps de resposta: 2 setmanes.
• Garantia sobre el procés de 2 mesos (*)

Selecció premium-excel
• Captació, preselecció, entrevista de selecció i proves psicomètriques i professionals als candidats.
• Verificació de referències.
• Presentació de tres candidats amb informes psicoprofessionals individuals i comparatiu de potencialitats i debilitats entre ells.
• Seguiment de l’oferta i del candidat en el lloc de treball, durant el temps de garantia.
• Màxim temps de resposta: 3 setmanes.
• Garantia sobre el procés de 2 mesos (*)

(*) El concepte de garantia s’entén com la substitució del candidat en els casos de no continuïtat bé a proposta del treballador/a o a proposta de l’empresa.
Per a la mateixa oferta només s’acceptaran fins a dos substitucions concatenades i justificades de candidats/es dins del període de garantia.

Altres serveis
• Publicació de l’oferta a la nostra pàgina web.
• Visita personalitzada per part d’un tècnic a la seva empresa per definir la Descripció del lloc de treball.

Contacta amb nosaltres:
Menéndez Pelayo, 22. 08940 Cornellà (BCN). Tel: 93 474 51 04 – Fax: 93 474 18 61.
Progrés, 3-5 baixos. 08904 Hospitalet de Llobregat (BCN). Tel. 93 447 22 88
De 9 a 14 h. i de 15 a 20h.